Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Du har som arbejdsgiver en række pligter i forhold til arbejdsskader.

Helt overordnet er de tre vigtigste:

  • Din pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte.
    Du skal sikre dine ansatte mod arbejdsulykker ved at tegne forsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab.

  • Din pligt til at anmelde arbejdsulykker.
    Når du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsskade, vil det være dit arbejdsskadeforsikringsselskab, som afholder udgifter ved skaden. 

  • Din pligt til at give oplysninger til sagen.

For en arbejdsgiver har en arbejdsskadesag typisk følgende forløb:

1 -  Medarbejderen kommer til skade og skaden anmeldes

Arbejdsulykker skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

Når en medarbejder kommer til skade, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker efter arbejdsskadeloven, hvis ulykken betyder, at medarbejderen har ret til ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Hvis du ikke anmelder en arbejdsulykke, kan du få en bøde.

OBS. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvornår en skade skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelse til Arbejdstilsynet sker også gennem det elektroniske anmeldesystem EASY. Sådan anmelder du en skade til Arbejdstilsynet.

Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

2 -  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen

Du kan som arbejdsgiver blive inddraget i sagsbehandlingen, da vi i nogle tilfælde vil bede dig bekræfte oplysninger i sagen. For eksempel at en medarbejder har haft de arbejdsopgaver, der beskrives i anmeldelsen.

Du har som arbejdsgiver pligt til at svare på de spørgsmål, vi sender dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i medarbejderens sag, og du har derfor ikke ret til aktindsigt.

3 -  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om anerkendelse

Når vi sender vores afgørelse til medarbejderen, får du som arbejdsgiver tilsendt den del af afgørelsen, der fortæller, om vi anerkender skaden som en arbejdsskade - altså om skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at klage over denne del af afgørelsen.

Som arbejdsgiver får du ikke tilsendt den del af afgørelsen, der handler om en eventuel erstatning, og du kan ikke klage over afgørelsen om erstatning.

Du har som arbejdsgiver overdraget risikoen (og erstatningsansvaret) efter arbejdsskadeloven til dit forsikringsselskab. Det er derfor forsikringsselskabet, der er part i sagen og kan klage over afgørelsen om erstatning.